Εξώδικη πρόσκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου για τη μη σφράγιση του παράνομου πολυκιν/φου odeon Τάλως σύμφωνα με την ΣτΕ 2738/2014

Εξώδικη πρόσκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου για τη μη σφράγιση του παράνομου πολυκιν/φου odeon Τάλως σύμφωνα με την ΣτΕ 2738/2014

 

Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωση του Τεχνόπολις προς τον Δήμο Ηρακλείου και την Αποκεντρωμένη Δ/ση Κρήτης – Δ/νση Περ/ντος και Χ/κου Σχ/μου (ΣΥΠΟΘΑ)

Την Παρασκευή 10 Οκτ/ριου ’14 ο ιδιοκτήτης του Τεχνόπολις κατέθεσε Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωση προκειμένου να επισημάνει στη Δημοτική Αρχή ότι έχει περάσει ένας (1) μήνας από την κοινοποίηση της Απόφασης του ΣτΕ υπ’ αρ. 2738/2014 και δεν έχει ακόμη προβεί στο διατακτικό της άμεσης σφράγισης του παράνομου πολυκινηματογράφου της odeon Τάλως.

Η νέα Δημοτική Αρχή διατηρεί στις θέσεις τους και συνδιασκέπτεται με τους υπαλλήλους οι οποίοι ευθύνονται για τις παράνομες αδειοδοτήσεις, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη της την άμεση εφαρμογή της Απόφασης του Δικαστηρίου.

Δείχνει να αγνοεί και να παραβλέπει τη διαδικασία της άμεσης σφράγισης και δέχεται τις εισηγήσεις των παρανομούντων υπαλλήλων της.

Ανακοινώνει διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν νομικό υπόβαθρο με σκοπό να παραπλανήσει.

Η επιτροπή ΣΥΠΟΘΑ του αρθρ. 31 του Ν. 4030/2011 δεν έχει αρμοδιότητα σφράγισης παράνομων χρήσεων σε άδειες οι οποίες εξεδόθησαν από την πολεοδομία του Δήμου.

Η Απόφαση του Δικαστηρίου δίδει εντολή άμεσης σφράγισης στην Πολεοδομία του Δήμου που εξέδωσε τις παράνομες αδειοδοτήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη σφράγιση.

Δεν ζητεί από τον Δήμο να εκδώσει απόφαση σφράγισης αλλά να εκτελέσει την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου άμεσα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Εξώδικη δήλωση Τεχνόπολις προς τον Δήμο Ηρακλείου: αρχείο

Αναφορά – Αίτηση προς τον Πρ. του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου: αρχείο