Καταγγελία-Παρέμβαση του Τεχνόπολις για το “ΣΟΑΠ” του Δ. Ηρακλείου

Καταγγελία-Παρέμβαση του Τεχνόπολις για το “ΣΟΑΠ” του Δ. Ηρακλείου

Καταγγελία-Παρέμβαση (αρ. πρωτ. Δ. Ηρακλείου 63599/10 Ιουνίου 2016)

  1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνόπολις Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφ. Παπανδρέου αρ. 116 και εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Της κοινωνίας αστικού δικαίου με την  επωνυμία «Βιτσέντζος Κορνάρος Σ. και Ι. Τσαγκαράκης Κοινωνία Αστικού Δικαίου» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Μαλικούτη αρ.18-20 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Σε ότι αφορά για τις παράνομες και καταχρηστικές διαδικασίες μεθόδευσης και προώθησης Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) στον Δήμο Ηρακλείου.

Με το με αρ. πρωτ. 55520/25.5.2016 έγγραφο της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εκπόνησης ΣΟΑΠ διαβιβάζει το πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής της 1ης φάσης της μελέτης εκπόνησης ΣΟΑΠ του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Με το αρ. πρωτ. 550/26.5.2016 γίνεται παραλαβή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, παρά την κατατεθείσα αυθημερόν ένσταση μου για εξέταση της μελέτης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να έχομε ενημέρωση.

Στον πρόλογο της ως άνω μελέτης και στην (σελ. 8 §1) αυτής, η μελετήτρια «Αστική Διαχείριση ΑΕ» αναφέρει: Πρόλογος (… Ο Δήμος Ηρακλείου με την 368/2015/8 Ιουνίου 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. 2)) εγκρίνει την εκπόνηση ΣΟΑΠ.

Στην ως άνω απόφαση 368/8 Ιουν. 2015 ψευδώς αναφέρεται (σελ. 8 §1) «… Η εκπόνηση ΣΟΑΠ στο Δήμο Ηρακλείου προβλέπεται από το υπό έγκριση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας».

Η Περιφέρεια, έβγαλε εκτός του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το ως άνω ΣΟΑΠ με την υπ’ αρ. 75/2015 απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου (σελ. 82, 83 κ 84 της 75/2015 Απόφασης του Περ. Συμβουλίου).

Στις παρατηρήσεις του το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν προωθεί την ένταξη του ΣΟΑΠ διότι κρίνει (3* σελ. 84 της 75/2015 Αποφ. ΠΣ) στο (σχετ. 3) σχολιασμός: Οι προϋπολογισμοί των μελετών ΣΟΑΠ κ’ ΠΕΧΠ είναι πάρα πολύ μεγάλοι για μια Περιφέρεια σαν την Κρήτη που δεν έχει ολοκληρώσει τον Χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο ΤΧΣ και ΕΧΣ

Ψευδής ο ισχυρισμός ότι δήθεν προβλέπεται στο υπό έγκριση Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο.

Η «Αστική Διαχείριση ΑΕ» αλλά και ο Δήμος, αναφέρονται γενικά στην εφαρμογή του αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 για το ΣΟΑΠ του δήμου και

Προσπερνούν την Ενότητα 1 §2 του αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 όπου ξεκάθαρα ορίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ΣΟΑΠ να εκτελούνται εντός εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ.
Παράνομα προωθείται το ΣΟΑΠ καθόσον στην (σελ. 142) της κατατεθήσεις μελέτης προβλέπονται στις ήδη υφιστάμενες από το ΓΠΣ 2003 χρήσεις Γενικής Κατοικίας, αλλαγές οι οποίες θα επιβαρύνουν το περιβάλλον σε περιοχές όπως (ΠΕ 13) Καμίνια με πολεοδομικό κεκτημένο την Γενική Κατοικία και την (ΠΕ 1) Αγία Τριάδα με ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό παλιάς πόλης και αρχαιολογικής περιοχής.

Η Καταγγελία και η Παρέμβαση μας:

Αφορά την ΠΕ 13 (Καμίνια) και την ΠΕ 1 (Αγία Τριάδα) για τις οποίες έχω έννομο συμφέρον παρέμβασης και για τις οποίες η μελετήτρια κα Λαγουδάκη στην παρουσίαση της είπε ότι θα είναι οι πρώτες εκ των 16 ΠΕ που προωθούνται.

Οι ως άνω πολεοδομικές ενότητες είναι δυο (2) εκ των δεκαέξι (16) Πολεοδομικών Ενοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται εντός των ορίων ΣΟΑΠ (Πρόλογος σελ. 4 πινάκ. (σχετ. 6)) όπου παρεμπιπτόντως αναφέρεται ότι εντός του συγκεκριμένου ΣΟΑΠ εντάσσονται και οι ζώνες προστασίας Α και Β του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσσού (ρώτησαν το ΥΠΠΟ??)!!

1. Για την ΠΕ 13 (Καμίνια)

α._ Έχει εκπονηθεί το α’ ΓΠΣ το 1988 με την υπ’ αρ. 26968/1271/29.3.1988 απόφαση το οποίο αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε από το β’ ΓΠΣ το 2003 με την 26882/3.7.2003 απόφαση.

Οι χρήσεις γης για την ΠΕ 13 (Καμίνια) είναι Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το ΠΔ/23.3.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.1987) ενώ ορίζονται μεμονωμένα χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου δεξιά και αριστερά της λεωφ. 62 Μαρτύρων και σε βάθος 1/οικοδομικού τετραγώνου καθώς επίσης και βορείως του παραλιακού οδικού άξονα χρήσεις γης Τουρισμός Αναψυχή.

β._ Για την ΠΕ 13 (Καμίνια) με το ισχύον ΓΠΣ 2003 το οποίο δημοσιεύθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 2742/1999, έγινε ειδική ανάπλαση και εξέλιξη έργων για την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (διάνοιξη παραλιακού μετώπου και βασικού περιφερειακού δικτύου διασύνδεσης με Αρχαιολογικό χώρο Κνωσσού, Μίνωος κλπ) και

2. Για την ΠΕ 1 (Αγ. Τριάδα)

Η οποία είναι περιοχή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπου μετά από αρκετά χρόνια (10-15), κατάφερε να αποκτήσει Ρυμοτομικό Σχέδιο στις 21.5.2015 για το οποίο γίνεται προσπάθεια από την παρούσα μελέτη να ανατραπεί αφού επιχειρούνται αλλαγές χρήσεων γης που επιβαρύνουν το περιβάλλον (σελ. 142 σχετ. 7) σε μια περιοχή με αρχαιολογικά μνημεία.

Γενικά Χαρακτηριστικά της μελέτης εκπόνησης ΣΟΑΠ.

1._ Για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να προβλέπονται για κάθε περιοχή και περιγράφονται στην με αριθ. 18150/24.4.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χρησιμοποιήθηκαν:

α._ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας (ΕΛΣΤΑΤ) της προηγούμενης δεκαετίας 2001-2011 τα οποία είναι αναχρονιστικά, ψευδή και πλασματικά σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα 15 χρόνια μετά και με χωρίς συγκριτική ανάλυση μεταξύ των 16 ΠΕ.

β._ Τα στοιχεία αυτά προφανώς έτυχαν επεξεργασίας από την μελετήτρια διότι όπως αναφέρεται στους πίνακες αναφοράς περιεχομένων, εμπεριέχονται στοιχεία σε στήλες περιεχομένου (Περιοχή ΒΑΑ και Περιοχή ΣΟΑΠ) τα οποία ίσως να προέρχονται από προσωπική εκτίμηση της μελετήτριας και ως εκ τούτου, είναι αμφιβόλου και αναληθούς παράθεσης αν ληφθεί υπ’ όψιν ο μεγάλος και διαφοροποιημένος αριθμός των ΠΕ (16 στον αριθμό) ή μήπως είχε προβλεφθεί η εκπόνηση ΣΟΑΠ από το 2001;

Η ως άνω διαδικασία, εμφανίζεται σε όλο το εύρος της μελέτης και αποτελεί Στατιστικό Σφάλμα το οποίο καθιστά αναξιόπιστη την μελέτη σε όλο της το εύρος αλλά και αναχρονιστική.

2._ Η μελέτη, εκτείνεται σε πεδία με εύρος ΣΟΑΠ που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και του ΥΠΕΝ (βλέπε σελ. 35-71 της μελέτης).

3._ Αναφέρεται στον Καταστατικό Χάρτη 14/Δήμων της Κρήτης, γεγονός που δεν έχει σχέση με το υπό μελέτη ΣΟΑΠ, ούτε παραθέτονται στοιχεία τα οποία να ασκούν επιρροή (σελ. 72-75).

4._ Γίνεται εκτενής αναφορά στο Κοινωνικό Έργο του Δήμου (σελ. 76-88) αόριστα, χωρίς πεδίο σύγκρισης.

5._ Αναφέρει ψευδή στοιχεία στον πίνακα για την ΠΕ 13 Καμίνια αναφέρει στην στήλη (Κατηγορία περιοχής-«Παλαιό σχέδιο εκτός τειχών») ενώ είναι σε ισχύ το ΓΠΣ 2003 (σελ. 92 μελέτης)!

6._ Στον Πίνακα Υφιστάμενο Πολεοδομικό Καθεστώς (σελ. 96 μελ.) αναφέρονται ψευδή στοιχεία για τον Ν. 4269/14, ο οποίος έχει καταργηθεί και δεν ισχύει από 27 Μαΐου 2016 (ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016)!

Ο ως άνω νόμος δεν ισχύει ούτε για την ΠΕ 1 (Αγία Τριάδα). Ψευδής ο ισχυρισμός και χωρίς νομική υπόσταση (της σελ. 96 μελέτης).

7._ Αναφέρεται σε προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2000-2015 άνευ λόγου. (σελ. 107)

8._ Σε παρεμβάσεις στον Αγροτικό χώρο (σελ. 112) στο Κλίμα κ’ Αλλαγή (2001-2011) (σελ. 114-125)-θέματα που αφορούν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

9._ Σε ότι αφορά τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό εισηγείται αόριστα αλλαγές για ένα ανύπαρκτο σε σχεδιασμό ΣΟΑΠ (σελ. 142/μελέτης), ο δε Πολεοδομικός Σχεδιασμός ανήκει στην αρμοδιότητα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Το Αρθρ. 12 του Ν. 2742/1999 στην Ενότητα 1 §1 θέτει το πλαίσιο του αυστηρού ορισμού ανάπτυξης των ΣΟΑΠ.

Στην §2 της ως άνω ενότητας 1 ορίζεται ότι «… Με τα παραπάνω σχέδια (ΣΟΑΠ) επιδιώκεται ειδικότερα η εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων βελτίωση των υποδομών κλπ…». Ορίζεται δηλ. αυστηρά ότι μόνον εντός των εγκεκριμένων πλαισίων και κατευθύνσεων του ΓΠΣ μπορούν να αναπτύσσονται τα ΣΟΑΠ.

Η μελετήτρια, προτείνει αλλαγές χρήσεων χωρίς προσδιορισμό με σκοπό:

1. Να προκαταλάβει την τυχόν αναθεώρηση του ΓΠΣ από το Υπουργείο σε μια περιοχή με τόσο μεγάλο εύρος ΣΟΑΠ και σε ότι αφορά την ΠΕ 13 Καμίνια με πολεοδομικό κεκτημένο την Γενική Κατοικία (ΓΠΣ 1988, ΓΠΣ 2003) για δε την ΠΕ 1 Αγ. Τριάδα περιοχή με Ειδική Πολεοδομική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

2. Επιχειρείται δια του «ΣΟΑΠ», με δόλο, αόριστα, περιστασιακά και αδιευκρίνιστα, να προωθηθούν παράνομα χρήσεις γης με περισσότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον, εν αγνοία του Υπουργείου ΥΠΕΝ με σκοπό να προκαταλάβουν την απόφασή του για αναθεώρηση του ΓΠΣ ακόμα και για περιοχές Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

3. Επιχειρείται δια του «ΣΟΑΠ» να παράσχουν νομιμοφάνεια και μανδύα νομιμότητας στον υπό σφράγιση πολυκινηματογράφο «Τάλως» (σχετ. 8, 9 κ’ 10) έγγραφα της πολεοδομίας, αρνούμενοι να εφαρμόσουν την 2738/2014 απόφαση του ΣτΕ και έγγραφα των προϊσταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Για τους ως άνω λόγους:

Η κατατεθείσα μελέτη εκπόνησης ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι στο σύνολο της Αναξιόπιστη, εμπεριέχει Στατιστικά Σφάλματα και Ανακρίβειες, δεν τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες και πρέπει να απορριφθεί.

Αφού καταρτισθεί τυχόν νέο ΓΠΣ από το ΥΠΕΝ και ληφθούν υπ’ όψιν οι ζώνες και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μπορεί να προχωρήσει νόμιμα πλέον το όποιο ΣΟΑΠ του Δήμου Ηρακλείου.

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των δικαιωμάτων μας.

O νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών

Στυλιανός N. Τσαγκαράκης

Για το ως άνω «ΣΟΑΠ», έχει κατατεθεί με το αρ. πρωτ. Δ. Ηρακλείου 63599/10 Ιουνίου 2016 η καταγγελία με τα σχετικά αυτής έγγραφα.