Οι μεθοδεύσεις της διοίκησης έναντι στην υποχρέωση συμμόρφωσης της προς την ΣτΕ 2738/2014…

Οι μεθοδεύσεις της διοίκησης έναντι στην υποχρέωση συμμόρφωσης της προς την ΣτΕ 2738/2014…

 

Με το από 10 Σεπτεμβρίου 2014 διαβιβαστικό της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ηρακλείου επίσημο αντίγραφο της υπ’ αρ. Απόφασης 2738/2014 αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ η οποία διατάσσει την άμεση σφράγιση του παράνομου πολυκινηματογράφου της odeon Τάλως.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης (Δήμου Ηρακλείου) προς τις δικαστικές αποφάσεις συνιστά θεμελιώδη πτυχή και έκφραση της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος).

Η υποχρέωση δε αυτή, δεν αφορά μόνο το ιδιωτικό συμφέρον των πολιτών που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαφορά, αλλά και το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου στην ύπαρξη ευνομούμενης πολιτείας, στο πλαίσιο της διαφάνειας της λειτουργίας του κράτους και της χρηστής διοίκησης. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 για το ΣτΕ, οι Διοικητικές Αρχές, σε υποχρέωση τους κατά το άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι παραβάτες, εκτός από την δίωξη του άρθρου 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) υπέχουν και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3068/2002, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο νόμο ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο, η δε άσκηση κατά το άρθρο αυτό πειθαρχικής δίωξης, προκαλείται και με τη διαβίβαση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των σχετικών στοιχείων από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του προαναφερθέντος νόμου.

Σημειώνουμε ότι η αρμοδιότητα και υποχρέωση του Δήμου Ηρακλείου να προβεί στην εν λόγω σφράγιση είναι δέσμια, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου της διαδικασίας από τα διοικητικά όργανα και μη δεκτική ενστάσεων ή αντιρρήσεων από ενδιαφερόμενους ή πληττόμενους.

Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν εφαρμόζεται η περιγραφόμενη στην ΥΑ 44242/2361/1989 των Υπουργών Δημ. Τάξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, διαδικασία σφράγισης η οποία ακολουθείται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 5 και 6 του ν. 1650/1986 μόνο στις περιπτώσεις καταγγελίας ή έγγραφου αιτήματος στον οικείο Δήμο και όχι στην περίπτωση συμμόρφωσης του τελευταίου με δικαστική απόφαση.

Κατά συνέπεια, η αναφορά της διαδικασίας σφράγισης, που ακολουθεί η Διοίκηση σε περίπτωση καταγγελίας ή αίτησης ενδιαφερόμενου, στο αιτιολογικό της υπ’ αρ. 2738/2014 απόφασης ΣτΕ, γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί από το δικαστήριο, εάν ο Δήμος σας έσφαλε ή όχι απορρίπτοντας σιωπηλά το αίτημα σφράγισης του “πολυκινηματογράφου” και όχι προκειμένου να διαταχθεί να εφαρμόσει όλη την διαδικασία της σφράγισης εξ αρχής, όπως στην περίπτωση της καταγγελίας.

Διαφορετική ερμηνεία θα έθετε εκποδών την αμετάκλητη και δέσμια για τη Διοίκηση και τους πολίτες κρίση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου αφού η τυπική (επί καταγγελίας) διαδικασία σφράγισης δίνει την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του ακινήτου να εγείρει αντιρρήσεις, πράγμα που δεν νοείται στην περίπτωση εκτέλεσης Δικαστικής Απόφασης και συμμόρφωσης της Διοίκησης με αυτή.

Κατά την αντίληψη του Δήμου Ηρακλείου – που συνδιασκέπτεται και προωθεί τις θέσεις των επίορκων και εμπλεκόμενων στις παράνομες αδειοδοτήσεις υπαλλήλων του οι οποίοι διατηρούν ακόμη τις θέσεις τους – το ΣΥΠΟΘΑ είναι αρμόδιο να κρίνει το διατακτικό της Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας!

Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του ΣΥΠΟΘΑ, αγνόησαν προκλητικά την τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και προκειμένου να βλάψουν ανεπανόρθωτα οικονομικά και ηθικά την Επιχείρηση μας “Τεχνόπολις ΑΕ”, αποφασίζουν να παραπέμψουν – την εκ περιτροπής παρανόμως παρεπεμφθήσα από τον Δήμο Ηρακλείου υπόθεση στην υπηρεσία τους – χωρίς νομικό έρεισμα και δίχως η υπηρεσία τους να τελεί σε σχέση ιεραρχίας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας παραπομπής, στο αναρμόδιο Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ!

Η Εταιρία μας δηλώνει ότι θα ασκήσει όλα τα Νόμιμα Δικαιώματα που της παρέχει ο Νόμος για να προστατευθεί από τις κατ’ εξακολούθηση παράνομες και καταχρηστικές πράξεις της διοίκησης και των οργάνων της ως προς την συμμόρφωση τους με την αμετάκλητη Απόφαση υπ’ αρ. 2738/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Με την επιφύλαξη όλων εν γένει των Δικαιωμάτων μας.

Σχετικό έγγραφο:

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αρ. 2738/2014: αρχείο

Δείτε όλο το ιστορικό της υπόθεσης μας εδώ.